Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 januari 2018

Verkiezingsprogramma D66 Meppel

D66 Meppel gaat zich de komende vier jaar richten op:

  • Goed leven: iedereen doet mee
  • Goed werken: we stimuleren ondernemerschap en goed onderwijs
  • Goed toeven: de stad is aantrekkelijk en stimuleert toerisme
  • Goed wonen: Meppel is leefbaar, veilig en er wordt duurzaam gebouwd

Goed leven, iedereen doet mee

D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. We stimuleren zelfredzaamheid en samen-redzaamheid van bewoners onderling onder het motto: iedereen doet mee. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De toegang tot zorg en ondersteuning moet laagdrempelig zijn; het is makkelijk om je weg te vinden binnen de gemeente. Waar nodig wordt hulp geboden door experts of ervaringsdeskundigen.

Eenzaamheid is een actueel probleem en dan niet alleen onder ouderen maar ook bij andere leeftijdsgroepen. D66 wil mensen perspectief bieden door ze, via bijvoorbeeld sport of vrijwilligerswerk, te laten meedoen. Bij schuldproblematiek willen we snelle hulp om de oorzaken van armoede aan te pakken. Herkenning van eenzaamheid of armoede is van groot belang. Wijkteams en coaches hebben bij de signalering een belangrijke functie. Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Laaggeletterdheid verdient veel aandacht en moet worden aangepakt.

Mantelzorgers worden gefaciliteerd zodat ze hun werk goed kunnen blijven doen. Ook zet D66 zich in voor jeugdige mantelzorgers die voor hun ouders of andere gezinsleden zorgen. Ondersteuning is belangrijk zodat overbelasting wordt voorkomen.

We staan voor een dementievriendelijke gemeente die oog heeft voor de noden van dementerenden en ouderen.

D66 zet zich in voor het slim gebruiken van nieuwe technologie om mensen langer zelfstandigheid te bieden en het contact met hun netwerk en zorgverleners te verbeteren. We willen dat de gemeente haar werk efficiënt en kosteneffectief verricht waardoor er zoveel mogelijk geld overblijft voor ondersteuning en inzet van zorg.

D66 wil dat de gemeente een onderzoek initieert naar de mogelijkheden om de uitvoering van de bijstand en andere toeslagen effectiever en efficiënter in te zetten om de participatie en zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Daar kan het basisinkomen een rol bij spelen.

Goed werken, we stimuleren ondernemerschap en goed onderwijs

D66 wil dat de gemeente ruimte geeft aan particulier initiatief en ondernemerschap. Ideeën voor handel en bedrijvigheid willen we stimuleren en belonen. De regels om te starten of uit te breiden gaan we eenvoudig, begrijpelijk en uitvoerbaar maken. Startende en duurzame ondernemers krijgen van ons extra steun. Ondernemers zorgen voor (sociale) innovatie. D66 wil daarom lastenverlaging en tariefdifferentiatie voor startende ondernemers. Zij betalen de eerste jaren geen onroerendezaakbelasting (OZB). D66 wil daarnaast dat de gemeente stimuleert dat leegstaande (industrie)panden worden getransformeerd tot bedrijfsverzamelgebouwen voor zzp’ers en start-ups en voor woningen (lofts).

D66 wil meer ruimte door minder regels. Vaak kan een meldingsplicht in plaats van vergunningsplicht volstaan, denk bijvoorbeeld aan kleinschalige verbouwingen of kleine evenementen. De nieuwe omgevingswet is volgens D66 een uitgelezen mogelijkheid om het regelbestand tegen het licht te houden en te actualiseren. D66 hanteert de vuistregel dat elke regel zijn (oorspronkelijke) doel moet dienen. D66 wil ook procedures vereenvoudigen, door digitale volgsystemen en dossiers in te voeren voor veelvoorkomende aanvragen. Dit bespaart gemeente en ondernemer veel administratie. D66 wil dat de gemeente goede randvoorwaarden schept voor ondernemers, door een goede (digitale) infrastructuur, OV en kinderopvang. De gemeente moet zich sterk maken voor de terugkeer van het intercitystation. We zien steeds vaker dat lokale ondernemers een gedeelte van de openbare ruimte, bijvoorbeeld een rotonde of een plantsoen, ‘adopteren’. Dit heet brand urbanism. D66 vindt dit een positieve ontwikkeling. Ondernemers laten zien dat zij betrokken zijn bij hun omgeving en het bespaart de gemeente geld. D66 staat er ook voor open dat crowdsourcing wordt ingezet voor gemeentelijke diensten.

De unieke ligging van Meppel moet verder worden benadrukt. Meppel is een knooppunt als het gaat om transport over weg, spoor en water en dit moet actief worden ingezet om bedrijven naar Meppel te halen. Industrieterreinen moeten beter ontsloten en onderhouden worden en station Meppel moet weer een intercitystation worden. Om de regiofunctie verder te versterken wordt parkeren in Meppel goedkoper. Inwoners van Meppel en omliggende dorpen winkelen hier en wijken niet langer uit naar gemeenten waar gratis wordt geparkeerd.

We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en groeien. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving. De rol van de lokale overheid is daarin voor D66 onmisbaar en moet hierin faciliterend en niet belemmerend zijn. Er moet een visie komen hoe de gemeente bedrijven naar Meppel wil halen. De gemeente besteedt aandacht aan de grote bedrijven die al in Meppel gevestigd zijn.

De regiofunctie van Meppel op het gebied van onderwijs moet worden gehandhaafd en zo nodig versterkt. De kwaliteit van schoolgebouwen moet op peil gebracht worden en voldoen aan de eisen van deze tijd met betrekking tot een gezonde en duurzame omgeving. D66 wil duurzaam bouwen en verbouwen, en ruimte voor groene initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken zodat kinderen in een veilige en stimulerende omgeving kunnen leren.
D66 wil nieuwe verbindingen ontwikkelen tussen onderwijs en jeugdzorg, om het ontstaan of escaleren van problemen zoals taalachterstand, schoolverzuim, pesten, schulden en een instabiele thuissituatie te voorkomen. Deze problemen beïnvloeden onder meer de leerprestaties van kinderen en jongeren. Professionals uit de jeugdzorg hebben de expertise om deze problemen op te lossen. De school is de aangewezen plek om kinderen te helpen. D66 wil inzetten op preventie.

De gemeente zorgt voor een gunstig vestigingsklimaat voor onderwijstypen die nu nog niet worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld een ICT opleiding op MBO/HBO niveau.

Goed toeven: de stad is aantrekkelijk en stimuleert toerisme

D66 vindt dat iedereen recht heeft op een veilige, groene en gezonde leefomgeving die inwoners uitnodigt te bewegen, ontspannen en elkaar te ontmoeten. Meppel heeft veel mooie gebouwen, groene plekken en over het algemeen een goede sfeer. Toch is de stad op onderdelen verwaarloosd. D66 vindt dat Meppel meer allure moet krijgen en aantrekkelijker moet worden om te wonen en te werken. Dat trekt ondernemers en nieuwe inwoners aan.

D66 vindt het belangrijk dat inwoners meer te zeggen krijgen over hoe het budget voor hun wijk, dorp of stadsdeel wordt besteed. De gemeente kan dit bevorderen zodat samengewerkt kan worden aan een aantrekkelijker stad die het toerisme bevordert. D66 staat voor kwaliteit van leven in wonen en werken. Dat houdt concreet in dat de gemeente regie moet voeren om de randvoorwaarden te creëren voor een aantrekkelijke stad. Een stad waar het goed toeven is.

D66 wil dat een ondernemersmakelaar zich bezighoudt met het voorkomen van leegstand in de winkelstraten zodat het goed winkelen is in Meppel. Er moet veel aandacht worden besteed aan het aantrekken van hoogwaardige bedrijven in het centrum zodat leegstand wordt aangepakt en de binnenstad een extra dimensie krijgt door de investeringen in huisvesting.

Meppelers worden aangemoedigd om boven winkelpanden in de binnenstad te gaan wonen. Dat zorgt voor levendigheid in het centrum. Het centrum, inclusief de aanloopstraten, krijgt een opfrisbeurt door te investeren in duurzaam en mooi straatmeubilair. Het is de taak van de gemeente de straten echt schoon te houden en de gemeente ziet toe op gebouwen en winkelpanden die leegstand laten zien. De stad moet kwaliteit uitstralen.

Een mooie stad bevordert het toerisme. D66 wil dat toeristen op een goede manier in Meppel kunnen verblijven. Door de gemeente voor toeristen aantrekkelijker te maken hoopt D66 dat kwaliteit en kwantiteit van het hotelaanbod toenemen. De kwaliteit van haven en camperplaats verdient zeker aandacht.

Goed wonen: Meppel is veilig, leefbaar en er wordt duurzaam gebouwd

D66 wil dat de gemeente zorgt voor de basis van iedere inwoner van Meppel: veiligheid. Gevoelens van onveiligheid en onrust moeten serieus worden genomen. Preventie, oftewel het voorkomen van criminaliteit, is voor D66 het uitgangspunt om de veiligheid te verbeteren. Een onderdeel van preventie is de uitstraling in de buurt. Een gemeente met schone straten, straatmeubilair dat in goede staat verkeert en werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. D66 vindt het daarom de taak van de gemeente om de openbare ruimte netjes en goed verlicht te houden.
De politie moet goed kunnen inspelen op lokale problemen en dient meer en duidelijker zichtbaar te zijn. Een deel van het uitgaanspubliek zorgt in Meppel voor veel overlast en ergernis. D66 vindt dat de gemeente in overleg moet gaan met politie, horeca en omliggende gemeenten hoe de overlast kan worden aangepakt. D66 wil wonen boven winkels in de binnenstad bevorderen. Dan moet het ook leefbaar en veilig in het centrum en de straten richting het stadscentrum zijn.
De preventieve aanpak kan niet altijd voorkomen dat het misgaat. Handhaving blijft belangrijk. Dit kan plaatsvinden door de politie maar ook door BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) in dienst van de gemeente. Deze kunnen een belangrijke rol spelen in de veiligheidsaanpak van de gemeente.
Inwoners kunnen zelf een bijdrage leveren aan preventie door geschikte sloten te plaatsen en het instellen van een preventieve buurt- of burgerwacht.
De leefbaarheid in het stadscentrum, in de buitenwijken van Meppel en in de omliggende dorpen Nijeveen, Rogat en Havelterberg zijn van groot belang voor D66. Bewoners moeten worden aangemoedigd mee te denken om de leefbaarheid van hun wijk of dorp te stimuleren. D66 is mede daarom tegenstander van de bouw van een school in Nieuwveense Landen. Liever zien we de kinderen uit deze nieuwe wijk in Nijeveen naar school gaan. Dit bevordert de leefbaarheid van het dorp. De leefbaarheid in de gemeente blijft ook op peil door het groenonderhoud tijdig aan te pakken en wandelpaden onkruidvrij te houden.
D66 wil dat de gemeente een plan maakt hoe ze iedere wijk energieneutraal maakt. Nieuwe bouwprojecten moeten hieraan getoetst worden. Ook wil D66 via bindende afspraken woningcorporaties aanmoedigen hun vastgoed te verduurzamen.
D66 is voorstander van een dynamisch lichtplan. De gemeente moet goed verlicht zijn op de plaatsen waar dat nodig is en donker waar het kan. D66 wil dat Meppel mee gaat doen aan het initiatief Nacht van de Nacht. Dit is een evenement van de Natuur- en Milieufederaties om aandacht te vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling.

D66 wil Investeren in:

Goedkoper parkeren.

Beter groenonderhoud

Een opfrisbeurt voor het centrum en de aanloopstraten ernaar toe.

Onderzoek naar mogelijkheden energieneutrale woonwijken.

Inzet van een ondernemersmakelaar

Inzet van Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s)

Dynamisch lichtplan

Lastenverlaging en tariefdifferentiatie voor startende ondernemers.

Groene schoolpleinen.

Een ambitieus plan kost geld D66 wil dat het college van B en W uit maximaal drie fte’s bestaat en niet uit vier. Dat levert een fikse besparing per jaar op.

D66 is tegenstander van een school in Nieuwveense Landen. Daarmee bespaart de gemeente eenmalig op stichtingskosten en jaarlijks levert dit ook een besparing op.

D66 wil geld besparen door vermindering van regels en eenvoudiger procedures. Gekeken moet worden naar het effectiever organiseren van toeslagen en voorzieningen.

D66 is niet voor het verhogen van de lasten van de burgers. Maar investeringen kosten geld en de gemeentelijke lasten zijn, zeker afgezet tegen de lasten in omliggende gemeenten, laag te noemen. Gemeentelijke lastenverzwaring moet tegen het licht worden gehouden.

D66 vindt dat er moet worden gekeken naar de kosten van de stadsbus. Die zijn nu extreem hoog. Hierop zou bespaard kunnen worden.