Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 september 2018

D66 Meppel stelt vragen over het Raadsvoorstel Onderwijs Nieuwveense Landen.

D66 Meppel stelt vragen over het Raadsvoorstel Onderwijs Nieuwveense Landen.

Beantwoording ingediende vragen op grond van artikel 32 van het reglement van
orde van de gemeenteraad
Vraagsteller: Jeannet Bos
Brief van: 03-08-2018

Onderwerp: Art. 32 vragen Raadsvoorstel Onderwijs Nieuwveense Landen
Vra(a)g(en) Antwoord(en)
1. Graag z.s.m. het complete haalbaarheidsonderzoek waar de raad om gevraagd heeft, voorleggen in plaats van alleen de samenvatting.

In overleg met de betrokken schoolbesturen is de samenvatting van het rapport opgesteld. Het onderzoeksbureau heeft in het rapport enkele suggesties gedaan die primair vallen onder de
verantwoording van de schoolbesturen. De gemeente kan daar geen besluiten over nemen. Het rapport ligt met een memo hierover ter inzage in de leeskamer.

2. Waarom is er door u weer een knip gemaakt door het onderzoek/voorstel niet gelijktijdig/gecombineerd met het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs voor te leggen? In uw
laatste memo (raad 26-4-2018) schreef u dat het onderdeel zou zijn van het IHP. Graag in uw antwoord de (on-) mogelijkheid voor een integrale (raads-) afweging én eventuele
precedentwerking van dit voorstel betrekken.

Een belangrijke conclusie uit het rapport is dat wanneer we willen starten met onderwijs in Nieuwveense Landen, dit zo snel mogelijk dient te gebeuren. Dit vraagt om spoedige
besluitvorming om zo onderwijs in deze wijk mogelijk te maken vanaf het schooljaar 2019- 2020, daarvoor moet in de begroting 2019 dan geld worden gereserveerd. Het lukt niet om het
IHP voor die tijd besluitrijp af te ronden. Besluiten over onderwijshuisvesting zijn in de praktijk overigens altijd een vorm van maatwerk. Precedentwerking achten wij daarom
niet aannemelijk.

3. Betreffende het onderwijs in Nieuwveense Landen schrijft u dat er voorkeursscenario’s vanuit de schoolbesturen en vanuit de wijk bestaan. Op welke wijze zijn deze getoetst/verkregen? Zijn de schoolbesturen via het op overeenstemming gericht overleg gevraagd en zijn toekomstige/huidige bewoners daadwerkelijk gevraagd?

Het onderwijs in Nieuwveense Landen is al lange tijd onderwerp van gesprek met de schoolbesturen. In brede bestuurlijke overleggen en in de gesprekken per schoolbestuur over het
IHP is dit onderwerp meegenomen. Verder is er in het kader van het haalbaarheidsonderzoek uitgebreid gesproken met PCBO Meppel en Stichting Promes. In een gezamenlijk overleg
zijn de conclusies van het onderzoeksbureau grotendeels onderschreven door deze schoolbesturen. De inwoners zijn niet rechtstreeks gevraagd. Via de wijkregisseurs zijn de signalen hierover
opgehaald. Ook blijkt het aanbod aan voorzieningen voor potentiële nieuwe bewoners van deze wijk een belangrijke afwegingsfactor.

4. Wat zijn de consequenties in de komende 10 jaar voor de De nabijgelegen scholen (Woldstroom, Beatrixschool / Talent.nl, Gaarlandtschool en De Wel) voor basisonderwijs bij realisatie onderwijs in de Nieuwveense Landen. Wordt er nagedacht over bijvoorbeeld het stimuleren van het behouden/in stand houden van de bestaande basisscholen in Nijeveen en Meppel?

Deze zullen volgens de prognoses dan met krimp te maken krijgen maar blijven groot genoeg om als gezonde zelfstandige scholen te functioneren. We gaan deze collegeperiode nadrukkelijk het gesprek aan met de schoolbesturen over de gevolgen van krimp en het in stand houden van een gevarieerd onderwijsaanbod in de gemeente Meppel.

5. Hoe worden de bestaande fietsverbindingen vanuit Nieuwveense Landen naar de bestaande basisscholen in Meppel én naar Nijeveen uit oogpunt van (fiets-) verkeersveiligheid
beoordeeld? Graag de bestaande verkeersobstakels hierin benoemen.

De fietsroute vanuit de Nieuwveense Landen richting Woldstroom en Beatrixschool kent een aantal lastige verkeersobstakels (de rotonde watertoren, oversteek aansluiting
Steenwijkerstraatweg – Zomerdijk, rotonde politiebureau en de oversteek van de Ceintuurbaan). De huidige verbinding is niet optimaal om een toenemend aantal fietsers
veilig af te wikkelen. De fietsverbinding richting Nijeveen kent geen grote verkeersobstakels.

6. De stemhulp MijnStem is door ruim 15.000 inwoners ingevuld. Hiervan gaf >80% aan de bouw van een nieuwe schoollocatie in Nieuwveense Landen ongewenst te vinden. Op welke manier heeft het college deze uitkomst mee genomen in haar overwegingen?

Dit komt niet overeen met de informatie zoals wij die hebben ontvangen van MijnStem. Volgens hen was dit de uitslag van deze vraag: Een school in Nieuwveense Landen bouwen?
helemaal eens,neutraal,helemaal oneens: 12% 27% 19% 21% 21%
De maatschappelijke verdeeldheid over dit onderwerp was een van de redenen om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren naar onderwijs in de Nieuwveense Landen. Uit dit
onderzoek concluderen wij dat het realiseren van scholen in deze nieuwe wijk duidelijk toegevoegde waarde heeft. Uiteindelijk is het aan de raad om alles integraal tegen elkaar af te
wegen.

7. Bij de ontwikkeling van de wijk Berggierslanden en Nieuwveense Landen is voor zover ik weet gecommuniceerd dat hier geen school gebouwd zou gaan worden. Met dit voorstel wordt van deze koers afgeweken. Wat is voor het college de belangrijkste reden om dit doen? Is de gemeente Meppel nog wel een betrouwbare overheid te noemen? (vooral richting de schoolbesturen die
géén scholen wensen in Nieuwveense Landen).

Voor Nieuwveense Landen is altijd het uitgangspunt geweest om hier maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs te realiseren. Daarvoor zijn in de, door de gemeenteraad vastgestelde, stedenbouwkundige plannen ook altijd locaties gereserveerd.

8. Graag een nadere toelichting De bestaande gymcapaciteit in het centrum en op het onderzoeken van het combineren van bewegingsonderwijs en binnensport in Nijeveen. Waarom
is dit onderzoek nodig, het aantal uren bewegingsonderwijs waarvoor de gemeente een wettelijke taak heeft, is toch bekend? En dit geldt waarschijnlijk ook voor de behoefte van de binnensport, waarvoor de gemeente geen wettelijke taak heeft. Begrijp ik goed dat het college opteert om het bewegingsonderwijs van de gewenste scholen in Nieuwveense Landen onder te brengen in Nijeveen? Graag ook hierop een toelichting.

De Haveltermade wordt bijna volledig benut. In Nijeveen moet de Eendracht worden gerenoveerd en biedt deze onvoldoende capaciteit voor de trainingsuren van DOS’46. DOS onderzoekt daarom de mogelijkheden om met een opblaashal extra trainingscapaciteit te realiseren. We willen hier onderzoeken of hier slimme combinaties te maken zijn. Op basis van dit onderzoek zal een definitief voorstel worden gedaan.