Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 juni 2019

Staat de leefbaarheid in de binnenstad van Meppel onder druk?

In een persbericht van de Gemeente Meppel van 7 juni lezen we dat Horeca Meppel en de Gemeente Meppel samen tot een aanpassing van het bestaande terrasbeleid uit 2012 is gekomen. De aanpassing bestaat voornamelijk uit een verruiming van het terrasbeleid. D66 vraagt zich af wat de gevolgen hiervan zijn voor de leefbaarheid van de binnenstad.

 

De terrastijd wordt verlengd tot 01.00 uur en het seizoen wordt verlengd met de maanden mei, juni en oktober. Voor een vitale binnenstad is het noodzakelijk dat er ook gewoond wordt. De fractie van D66 maakt zich zorgen over de leefbaarheid nu de terrastijden verruimd worden. Wat betekent de verruiming van de tijden voor de bewoners van de binnenstad? Gaat dit ten koste van hun woongenot? We lezen dat het wijkplatform Centrum is geïnformeerd over de veranderingen die van belang zijn voor de bewoners van het centrum. Er wordt o.a. genoemd veiligheid, uitstraling, opslag van terrasmeubilair. Maar over de leefbaarheid en wat de effecten zijn op de leefbaarheid voor de bewoners lezen we niets. Zijn zij ook betrokken geweest bij deze aanpassingen? Is er ook overleg met hen geweest? De terrassen staan bijna allemaal op grond van de gemeente.

Leidt de verruiming van de terrastijden ook tot aanpassing van de zgn. precariobelasting? Er kan nu immers langer gebruik worden gemaakt van de grond van de Gemeente.

De fractie van D66 stelt de volgende vragen aan het College met het verzoek die te beantwoorden in de raadsvergadering van 20 juni:

  1. In hoeverre zijn de nieuwe nadere regels terrassen in het belang van de openbare orde of ter bescherming van de woon- en leefklimaat (e.e.a. conform artikel 2:11 lid 11 APV)?
  2. In hoeverre is de leefbaarheid in de binnenstad onderwerp geweest bij het vaststellen van de geactualiseerde nadere regels terrassen?
  3. Zijn de bewoners geconsulteerd gelijk de horeca ondernemers of zijn zij alleen via het wijkplatform geïnformeerd? Zo ja, wanneer dan? Zo nee, waarom niet?
  4. Gaat de verruiming van de terrastijden ook leiden tot een voorstel tot aanpassing van de tarieven Precariobelasting?