Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 november 2020

Begroting 2021

De bijdrage van D66 aan de algemene beschouwingen bij de begroting van 2021.

Als de Corona pandemie iets blootlegt, dan is het, dat zelfredzaamheid zijn grenzen kent. En dat het welzijn van mensen, vóór welvaart gaat. Dit betekent, dat de overheid in haar denken en doen ‘de mens centraal’ moet stellen. En niet: modellen – zoals het bruto nationaal product- systemen of methodes.

Onmisbaar voor het welzijn van mensen zijn, voor D66 : natuur, natuurbehoud, duurzaamheid, een gezond leefklimaat, goed wonen, spreiding van onderwijs, kunst& cultuur, en de daadwerkelijke inbreng van onze inwoners in ons beleid.

Hoe pakt dat uit voor Meppel?

Natuur & natuurbehoud

Op korte afstand binnen onze gemeentegrenzen is veel moois te zien. De ooievaars in het Reestdal, de kronkelingen van het riviertje de Reest aan de oostkant. De bijzondere natuur bij Berggierslanden. Daar ligt ook Oevers S.:  een prachtig stukje Meppel met unieke beplanting. Wat D66 betreft is dat van meer en duurzamer waarde dan meer havenontwikkeling voor op- en overslag. Aan de Noordkant van Meppel de weidse vergezichten richting Havelte. Een industrieterrein is hier een beoogde invulling. D66 kiest hier voor natuur en natuurbehoud. Meppel is juist zo mooi omdat onze gemeente wordt omzoomd door die prachtige natuur. Die moeten we koesteren en niet opofferen aan economische ontwikkelingen. Helemaal niet als er sprake is van leegstand, en bij een economisch tij dat door de corona crisis een andere wending kan nemen.

Duurzaamheid, een gezond leefklimaat en goed wonen

Goed wonen moet bereikbaar zijn voor iedereen. Met aandacht voor duurzaamheid, maar wél op een manier die recht doet aan het leefklimaat. Biomassa is op zich al een discussie waard. Maar de overlast, rook en stank,  die nu regelmatig ervaren wordt door de inwoners van Nieuwveense Landen heeft niets meer te maken met duurzaamheidsambities.  Hier moet toch echt de leefbaarheid in die wijk voorop komen te staan en gezocht worden naar oplossingen voor deze wijk. D66 vraagt de toezegging van het college om: ervoor te zorgen dat het goed wonen is voor de bewoners van Nieuwveense Landen terwijl daar een biomassacentrale staat, en de Raad ervan op de hoogte te stellen hoe zij dat doet.

Woonomgeving

Hoe brengen we woningbouw in relatie tot de omgeving? Ofwel: wat wordt waar gebouwd, en waarom daar? D66 bespeurt bij het college weinig van een samenhangende visie op de woningbouw in Meppel. Al die paddenstoel-projecten die overal op poppen roepen eens te meer de vraag op of er wel een toekomst visie is en zo ja, welke? Ook hier willen we graag een reactie van het College.

En dan de kwaliteit van de woningbouw. Slecht gebouwde woningen gaan ten koste van het welzijn van de inwoners. Dat levert ruzie op en veel kosten qua gezondheid. Deze week heb ik telefonisch contact gehad met de coördinator van Buurtbemiddeling in Meppel. Door het vele thuis zijn de laatste maanden is duidelijk een toename in het aantal geschillen merkbaar. Vorig jaar waren er 41 gemelde gevallen, nu staat de teller al op 79. Aandacht voor kwalitatief goed wonen en bouwen kan dit soort problematiek grotendeels voorkomen, omdat gehorigheid en geluidsoverlast regelmatig een oorzaak van het geschil tussen buren is.

Onderwijs

Nieuwveense Landen is voor D66 verbonden met de discussie in de Raad over het vestigen van een school in deze wijk.  De vraag die bij D66 opkomt is: wat is de visie op onderwijs in Meppel? Wat gaat er gebeuren per wijk en hoe werkt dat uit? Hoe worden scholen gespreid, en waarom?

Kunst en cultuur

D66 vraagt nadrukkelijk aandacht voor kunst en cultuur, omdat dit van groot belang is voor het welzijn en de verbeeldingskracht van mensen. Geen overbodige luxe in een tijd van complexe problemen! Vanuit het Rijk zijn er gelden beschikbaar gesteld om juist deze sector te ondersteunen. We vragen het college de toezegging om deze gelden daadwerkelijk voor kunst en cultuur  in te zetten en de Raad uiterlijk in januari te informeren over de besteding ervan.

Participatie

Wat is de daadwerkelijke inbreng van onze inwoners in ons beleid? Als het om Meppel gaat zijn de inwoners van Meppel ter zake kundig. Het draagt daarom aan ons aller welzijn bij om hen over ons beleid te laten meedenken, meepraten en meebeslissen. Een goed middel hiervoor is de participatieladder. Die maakt op zeer toegankelijke manier duidelijk hoe en wanneer er ruimte is voor inspraak en meebeslissen. Is het College bereid de participatieladder aan onze beleidsvoorstellen toe te voegen?

Tot slot

D66 is blij dat er een sluitende begroting voor ligt. Met alles wat onzeker is, is dit een mooi gegeven. Zoals eerder gezegd mag er wat D66 betreft nog meer aandacht zijn voor het genereren van inkomsten. Het benutten van de ruimte in de belastingcapaciteit waar Meppel achter blijft bij de omliggende gemeenten en bijvoorbeeld de invoering toeristenbelasting is wat ons betreft een goede optie.

Ik sluit af met de hoop op welzijn, de hoop dat iedereen gezond mag blijven. Dat we elkaar binnenkort weer de hand kunnen schudden en elkaar kunnen ontmoeten.