Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Antwoorden brandveiligheid verzorgingshuizen

Bijlage vragen en antwoorden brandveiligheid verzorgingshuizen

Beantwoording ingediende vragen op grond van artikel 32 van het reglement van orde van de gemeenteraad

Vraagsteller: D66

Brief van: 4 maart 2015

Onderwerp: Brandveiligheid verzorgingshuizen

Vra(a)g(en)

  1. Hoe is de brandveiligheid in de verzorgingshuizen in Meppel en Nijeveen geregeld? Speciaal aandacht vragen wij hierbij voor de oudere verzorgingshuizen; bijvoorbeeld Huize ABC?

Antwoord(en)

  1. Alle gebouwen dienen te voldoen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor de oudere verzorgingstehuizen in de gemeente Meppel.

Brandveiligheid wordt beoordeeld op de zogenaamde BIO factoren.

Deze afkorting staat voor:

  • B: Bouwkundige staat
  • I: Installaties
  • O: Organisatorische maatregelen

Bij Bouwkundige staat wordt gelet op de brandwerende scheidingen in een gebouw. Deze hebben tot doel om een brand beperkt te houden zodat bewoners en personeel veilig kunnen vluchten, de brandweer een veilige inzet kan doen en schade beperkt blijft.

Bij Installaties gaat het om de brandveiligheidsinstallaties in een gebouw. Afhankelijk van de omvang en het soort gebruik in een gebouw zullen brandveiligheidsinstallaties geëist zijn. Een brandmeldinstallatie heeft tot doel om de bewoners en het personeel snel te waarschuwen bij een brand en eventueel een doormelding te geven naar de alarmcentrale van de brandweer. In de verzorgingstehuizen is altijd een brandmeldinstallatie met doormelding naar de alarmcentrale van de brandweer aanwezig. Zodoende wordt een brand snel doorgemeld naar de brandweer.

Bij Organisatie gaat het om de maatregelen die een zorginstelling zelf heeft genomen om bij een brand acties te kunnen ondernemen om (1) een beginnende brand te kunnen blussen en (2) veilig en tijdig een gebouw te kunnen ontruimen. Hiertoe zal een adequate BHV organisatie aanwezig moeten zijn.

Brandweer Drenthe voert periodiek controles uit op de brandveiligheid van verzorgingstehuizen. Dit betekent dat er, afhankelijk van het soort gebouw en het gebruik, jaarlijks of halfjaarlijks wordt gecontroleerd op brandveiligheid. Eventuele tekortkomingen moeten binnen een bepaalde termijn worden hersteld. Brandweer houdt hier toezicht op.

Brandweer Drenthe is naast de reguliere controles op brandveiligheid actief bezig met het vergroten van het bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel. Dit gebeurt met het project Geen Nood bij Brand Drenthe. Zorginstellingen die dat willen, kunnen i.s.m. met de brandweer dit project starten.

“Geen Nood bij Brand Drenthe” houdt kort in: dat het proces GNBBD start met een 0-meting. Deze “vervangt” de jaarlijkse controle op de gebruiksvergunning. Daarna volgt de “Expeditie”, hierbij worden alle lagen (van bewoners, medewerkers en locatiehoofden tot en met het bestuur) van de zorginstelling meegenomen tijdens een rondgang door hun “eigen” zorginstelling. Dit vergroot de bewustwording en het verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot de brandveiligheid. Van regelgericht naar risicobewust.

Later in het proces kan de brandweer aan de hand van een uitgewerkt scenario gericht op de “eigen” locatie vertellen hoe een brand kan verlopen. Hieruit komt naar voren wat de gevolgen kunnen zijn in een zorginstelling. Het proces GNBBD kan tot aanpassingen leiden die in sommige gevallen niet zijn vereist vanuit het Bouwbesluit 2012. Dit kan een grote bijdrage leveren aan een verbeterd brandveiligheidsniveau in die instelling. De Drentse zorginstellingen waarbij de pilot GNBBD is uitgerold, geven aan het proces GNBBD binnen al hun objecten toe te willen passen.

  1. Hoe is de preventie van de brandveiligheid?

Antwoord(en)

Bij de bestaande verzorgingshuizen is het geheel van brandpreventie geregeld zoals bij vraag 1 is beantwoord. Voor nieuwbouw geldt, dat de brandweer in een zo vroeg mogelijk stadium van het proces aan tafel zit met alle betrokkenen. Zodoende kan brandveiligheid goed afgestemd worden op het ontwerp van een gebouw en het soort gebruik.

  1. Wordt er al gebruik gemaakt van de moderne brand melders met tril- en lichtalarm?

Antwoord(en)

De brandmeldinstallaties in de bestaande verzorgingshuizen zijn voorzien van automatische melders. Dit zijn melders die rook en/of hitte detecteren en waarbij de brandmeldinstallatie in alarm gaat. Hierbij zal er enerzijds een doormelding naar de alarmcentrale van de brandweer zijn en anderzijds de interne organisatie van het verzorgingstehuis gewaarschuwd worden.

In de nieuwbouw wordt gebruik gemaakt van nieuwere, geavanceerde melders die afgestemd zijn op het soort bouwwerk. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om optische, thermische of infraroodmelders. Met deze typen melders kan een brandmeldinstallatie gecertificeerd worden. Certificering is onder andere noodzakelijk om aangesloten te worden op de meldkamer van de brandweer. Daarnaast heeft het verzorgingshuis zelf ook een rol als het geavanceerde melders wil.

Wat van groot belang is, is dat de interne organisatie (de BHV) snel gewaarschuwd wordt. Dit omdat de bewoners in verzorgingshuizen vaak minder zelfredzaam zijn en bij ontruiming in de meeste gevallen afhankelijk zijn van de BHV.

 

 

 

Gepubliceerd op 10-04-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018