Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Vragen verkoop Gemeentewerf Meppel

Vragen voor vragenhalfuur 26 januari 2017

Verkoop Gemeentewerf Meppel

Voorzitter, In de raadsvergadering van 1 december 2016 stelden onze fracties van D66 en SteM vragen over gemeentelijk vastgoed. Ik zal de inleiding van destijds nogmaals oplezen, hetgeen de mate van ernst bij mijn fractie kan duiden:

Mijn fractie heeft in het verleden vaak aan het college gevraagd om de raad mee te nemen bij ontwikkelingen die betrekking hebben op het strategisch vastgoed. Het college knikte vaak welwillend ja en vervolgens zat de raad, in ieder geval mijn fractie, in spanning af te wachten op informatie die er al dan niet periodiek komen zou. Het bleef stil. Tot de volgende ontwikkeling in de vastgoedportefeuille door het college was afgehandeld en de raad er zijdelings wat van mee kreeg.

Dat was op 1 december jongstleden mijn inleiding. Vervolgens noemde ik een hele reeks voorbeelden waar de raad niet werd meegenomen en die, ondanks toezeggingen, qua afhandeling geheel buiten de raad om gingen. Of waar de raad zelfs verkeerd werd geïnformeerd. Daaronder waren: De verkoop van de landbouwgronden in Nieuwveense Landen, waarvan de hele voorgeschiedenis rondom verpachtingen op zijn zachts gezegd dramatisch genoemd kan worden. De verkoop van Meppel’s Inn, de verkoop van de opstallen op Bleekerseiland, een gebied dat samen met Woonconcept ontwikkeld zou worden. De aankoop van Vion, het ging mis. De verkoop van het terrein van de Niermanschool, raad werd verkeerd geïnformeerd. Het gedoe rond de wijkpost in de Oosterboer. Zomaar een korte greep uit de transacties.

In die vergadering op 1 december jl. vroegen onze beide fracties aan het college opheldering omtrent de verkoop van het voormalige pand van Stad en Esch aan het Zuideinde. De fractie van SteM vroeg het college expliciet om meegenomen te worden in de waardebepaling van het gebouw. Inzage in een taxatierapport werd geweigerd door de wethouder, gewoonweg geweigerd. De raad stond het toe. Mijn fractie vroeg hoe het college de informatievoorziening richting de raad vond op het gebied van vastgoed en hoe het college de raad een rol in het proces rond verkoop van vastgoed wilde geven. Er kwam een zeer breed verhaal maar geen antwoord. Ja, het college vond het prima. De raad greep niet in.

Na het vragenhalfuur ontstond een ontevreden gevoel. Niet alleen bij onze fracties maar ook breder. Ik werd naderhand nog aangesproken op de vragen en de afhandeling daarvan. Maar ook de informatievoorziening aan de raad in bredere zin. Voor mij persoonlijk was het afgehandeld en daar bleef het dan ook bij, tenminste voor enkele dagen. Want in december vielen we alweer van onze stoel van verbazing. Onze fracties troffen de gemeentewerf geadverteerd aan op de website Funda in business. Onze mooie gemeentewerf. Prijs: nader overeen te komen.

We zijn de stukken wederom ingedoken en we hebben gelezen. Raadsvoorstel afstoten vastgoed uit 2012; niets over verkoop van de werf. Raadsvoorstel ambtelijke samenwerking uit 2013; ver weggestopt in een bijlage bij een bijlage wordt de werf genoemd, echter niets over verkoop van onze dure werf. Dan de Memo “Samenwerking Meppel-Westerveld, Openbare ruimte” d.d. 21-04-2015; Als bijlage zaten daar een aantal adviesstukken voor het college bij. In een van die bijlagen staat vermeld dat per 1 oktober 2015 of 1 januari 2016 een taxatie uitgevoerd kan worden om eventuele verkoopbaarheid in beeld te brengen. Vervolgens is het voorgesteld besluit aan de beide colleges om in te stemmen met het verrichten van een taxatie van de beide werven en in te stemmen met de verkoop van grond van de kavel in Dieverbrug. Niets over verkoop van onze mooie werf. Blijkbaar vindt het college dat de raad niet actief op de hoogte gebracht hoeft te worden van dit soort ontwikkelingen.

Daarbij is voor onze fracties nog een saillant detail dat tijdens de vastgoedvragen op 1 december jl. al bekend was bij de wethouder dat de werf te koop stond. Toch vond de wethouder het ook toen blijkbaar niet nodig om dat te melden aan de raad. En dat kan wat onze fracties twee dingen betekenen, of de wethouder heeft geen politiek inschattingsvermogen of hij denkt onvoorwaardelijk te kunnen rekenen op steun vanuit de raad. Dat laatste zou nog het meest kwalijke zijn.

Het mag duidelijk zijn dat onze fracties, zeker gezien de lange voorgeschiedenis zeer zwaar tillen aan goede informatievoorziening en een serieuze rol van de raad in zowel de verkoop van vastgoed als de ambtelijke samenwerking tussen de gemeente Meppel en Westerveld en de keuzes die daarin worden gemaakt.

Daarom hebben onze fracties de volgende vragen aan het college:

1. Waar hebben onze beide fracties cruciale informatie vanuit het college omtrent een besluit tot verkoop gemeentewerf gemist?

2. Wanneer is het besluit tot het in verkoop nemen van onze gemeentewerf genomen en door wie?

3. Wanneer heeft het college de raad actief geïnformeerd over de verkoop van onze gemeentewerf?

4. Omdat de samenwerking Meppel-Westerveld veel verder gaat dan alleen uitvoering, vragen onze fracties zich af waarom de raad niet meegenomen is in het keuzeproces rond een sluiting van de gemeentewerf in Meppel.

5. Waarom heeft het college naar aanleiding van eerdere vragen en debatten niet een actievere informatievoorziening rondom gemeentelijk vastgoed naar de raad verzorgd?

6. Vond de wethouder naar aanleiding van signalen uit onze fracties, zoals op 1 december jongstleden, het niet nodig om de raad mee te nemen in de actuele stand van zaken in de vastgoedportefeuille? – Zo nee, waarom niet? – Zo ja, waarom is dat niet gebeurd?

7. Kan het college aangeven waarom het voorgestelde beleid, zoals wel in de memo’s te lezen was niet is uitgevoerd, maar er al na ruim een jaar tot radicale beleidswijziging wordt overgegaan, namelijk de verkoop van de Gemeentewerf.

8. Hoe is deze beleidswijziging tot stand gekomen?

9. Waarom is de raad van Meppel niet geïnformeerd over deze beleidswijziging?

10. Wat is de reactie van de OR van de gemeente Meppel op deze beleidswijziging en de sluiting van de gemeentewerf in Meppel?

11. Hoe schat het college de impact van de sluiting van de gemeentewerf in voor onze inwoners, ook in het licht van het vertrek van het Afvalbrengstation?

12. Wat is het financiële eindplaatje bij verkoop gemeentewerf (stichtingskosten, afschrijvingen en geschatte verkoopopbrengst)

13. Welke impact heeft de verkoop van onze werf op onze gemeentelijke autonomie?

14. Welke impact heeft de verkoop op de samenwerking met Reestmond en voor personeel van Reestmond?

15. Welke impact heeft de verkoop van onze werf op de gladheidsbestrijding?

16. Welke impact heeft de verkoop voor onze reinigingsdienst?

17.Kan het college de rol van de raad duiden zoals zij deze ziet rondom vastgoed? Ziet zij bijvoorbeeld een koppeling tussen het goedkeuren van krediet door de gemeenteraad en de verkoop van het onderpand of gaat het college over de verkoopopbrengsten en verkoopverliezen?

18.Kan het college aangeven hoe zij denkt het vertrouwen rondom de door het college gedane vastgoedtransacties, bij onze fracties te herstellen?

 

Vincent Veldhorst (D66) Peter de Vries (SteM)

Gepubliceerd op 27-01-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018