Steun ons en help Nederland vooruit

Goed werken, we stimuleren ondernemerschap en goed onderwijs

D66 wil dat de gemeente ruimte geeft aan particulier initiatief en ondernemerschap. Ideeën voor handel en bedrijvigheid willen we stimuleren en belonen. De regels om te starten of uit te breiden gaan we eenvoudig, begrijpelijk en uitvoerbaar maken. Startende en duurzame ondernemers krijgen van ons extra steun. Ondernemers zorgen voor (sociale) innovatie. D66 wil daarom lastenverlaging en tariefdifferentiatie voor startende ondernemers. Zij betalen de eerste jaren geen onroerendezaakbelasting (OZB). D66 wil daarnaast dat de gemeente stimuleert dat leegstaande (industrie)panden worden getransformeerd tot bedrijfsverzamelgebouwen voor zzp’ers en start-ups en voor woningen (lofts).

D66 wil meer ruimte door minder regels. Vaak kan een meldingsplicht in plaats van vergunningsplicht volstaan, denk bijvoorbeeld aan kleinschalige verbouwingen of kleine evenementen. De nieuwe omgevingswet is volgens D66 een uitgelezen mogelijkheid om het regelbestand tegen het licht te houden en te actualiseren. D66 hanteert de vuistregel dat elke regel zijn (oorspronkelijke) doel moet dienen. D66 wil ook procedures vereenvoudigen, door digitale volgsystemen en dossiers in te voeren voor veelvoorkomende aanvragen. Dit bespaart gemeente en ondernemer veel administratie. D66 wil dat de gemeente goede randvoorwaarden schept voor ondernemers, door een goede (digitale) infrastructuur, OV en kinderopvang. De gemeente moet zich sterk maken voor de terugkeer van het intercitystation. We zien steeds vaker dat lokale ondernemers een gedeelte van de openbare ruimte, bijvoorbeeld een rotonde of een plantsoen, ‘adopteren’. Dit heet brand urbanism. D66 vindt dit een positieve ontwikkeling. Ondernemers laten zien dat zij betrokken zijn bij hun omgeving en het bespaart de gemeente geld. D66 staat er ook voor open dat crowdsourcing wordt ingezet voor gemeentelijke diensten.

De unieke ligging van Meppel moet verder worden benadrukt. Meppel is een knooppunt als het gaat om transport over weg, spoor en water en dit moet actief worden ingezet om bedrijven naar Meppel te halen. Industrieterreinen moeten beter ontsloten en onderhouden worden en station Meppel moet weer een intercitystation worden. Om de regiofunctie verder te versterken wordt parkeren in Meppel goedkoper. Inwoners van Meppel en omliggende dorpen winkelen hier en wijken niet langer uit naar gemeenten waar gratis wordt geparkeerd.

We willen dat het voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten en groeien. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving. De rol van de lokale overheid is daarin voor D66 onmisbaar en moet hierin faciliterend en niet belemmerend zijn. Er moet een visie komen hoe de gemeente bedrijven naar Meppel wil halen. De gemeente besteedt aandacht aan de grote bedrijven die al in Meppel gevestigd zijn.

De regiofunctie van Meppel op het gebied van onderwijs moet worden gehandhaafd en zo nodig versterkt. De kwaliteit van schoolgebouwen moet op peil gebracht worden en voldoen aan de eisen van deze tijd met betrekking tot een gezonde en duurzame omgeving. D66 wil duurzaam bouwen en verbouwen, en ruimte voor groene initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken zodat kinderen in een veilige en stimulerende omgeving kunnen leren.
D66 wil nieuwe verbindingen ontwikkelen tussen onderwijs en jeugdzorg, om het ontstaan of escaleren van problemen zoals taalachterstand, schoolverzuim, pesten, schulden en een instabiele thuissituatie te voorkomen. Deze problemen beïnvloeden onder meer de leerprestaties van kinderen en jongeren. Professionals uit de jeugdzorg hebben de expertise om deze problemen op te lossen. De school is de aangewezen plek om kinderen te helpen. D66 wil inzetten op preventie.

De gemeente zorgt voor een gunstig vestigingsklimaat voor onderwijstypen die nu nog niet worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld een ICT opleiding op MBO/HBO niveau.

Laatst gewijzigd op 3 maart 2019